ประกาศแจ้งหลักสูตรจัดการสอบเข้า

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เรื่อง การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต
ดาวน์โหลด

 

 สำหรับการสอบทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสอบด้วยระบบออนไลน์ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์สอบทำการ scan qr-code เข้าร่วมกลุ่ม Line สาขาวิชาดังต่อไปนี้

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิชารัฐศาสตร์

The post เรื่อง การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

Recommended Posts