กราบนิมนต์และเรียนเชิญ อาจารย์ประจำทั้ง 3 หลักสูตร ประชุมและวางแผนการดำเนินการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts