ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ประธานเครือข่าย มจร ภาคอีสาน กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้มีการ Work Shop โดยได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายต่าง เป็นที่ปรึกษาในการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นยุทธศาสตร์ ,เป้าประสงค์และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts