วันนี้ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประธานกรรมการโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน) ครั้งที่ ๒ ได้รับความเมตตาจากพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รองประธานบริหารโครงการได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุลที่ปรึกษา/ประธานสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมวางแผนการดำเนินโครงการตามโจทย์ การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย ดังนี้ ๑.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP (พระพุทธรูปไม้/เครื่องจักรสาน), ๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของชุมชน (ตำบลฝายแก้ว), ๓.อบรมเชิงปฏิบัติการตลาดยุคดิจิทัล, ๔. กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรวิถีพุทธ, ๕. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts