มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ได้จัดให้อบรมเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต

6 ด้านด้วยกันคือ

   การใช้คอมพิวเตอร์, การใช้อินเตอร์เน็ต, การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

    การใช้โปรแกรมตารางคำนวน, โปรแกรมการนำเสนองาน, การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

โดยได้กำหนดวันและเวลาในการอบรมดังนี้

และได้กำหนดการสอบประเมิน

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต

ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป

โดยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรได้อยู่ในกลุ่มexam5.mcu.ac.th

ลิงค์ในการเข้าสอบ

 

Recommended Posts