46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

***************************

ㅤㅤㅤㅤอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศผลการสรรหาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๔ คน

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ㅤㅤหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๕๒๗๐๐๑                ดร.มนัส โนนุช

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๕๒๗๐๐๗                ดร.ภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง

ㅤㅤหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๕๒๗๐๒๘                รศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา

ㅤㅤส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๖๒๗๐๐๑                ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ

ㅤㅤㅤㅤให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าวถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่    ๗   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ (PDF)

**รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)  จำนวน   ๑  ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน   ๑  ฉบับ
๓. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด  จำนวน   ๑  ชุด
 ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน   ๑  ใบ
๕. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)  จำนวน   ๑  ฉบับ
๖. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)  จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒  ฉบับ
๗. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)  จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๗.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒  ฉบับ
๘. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)      จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๘.๑ สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒  ฉบับ
– ๘.๓ สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน   ๒  ฉบับ

***หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts