21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น G สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีประธานคณะกรรมการดังกล่าว คือ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้เปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้คำแนะนำ และร่วมกันปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานตรวจสอบภายใน

Recommended Posts