28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นประธานเปิดการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๖ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมพิธีเปิด และคุมสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้อง D๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts