26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) พระครูพัชรกิตติโสภณ กิตฺติคุโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดโสภณวนาราม เจ้าคณะตำบลหนองไม้งาม และรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมี รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เป็นเลขานุการหลักสูตร ได้มีจิตศรัทธาจัดทำป้ายใหม่หน้าห้องสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (B400) และติดตั้งให้ด้วยตนเอง โดยมี รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร และ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เป็นผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในการรับมอบและขอบพระคุณเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts