4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันที่ 19 กันยายน 25660 เวลา 09.39 น. ที่ห้องพุทธเมตตา โซน D อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ได้เมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “คุณสมบัติความเป็นพระธรรมทูตในพระไตรปิฎก” การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ให้การต้อนรับปฏิสันถาร มีพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวรายงาน ในการบรรยาย พระเดชพระคุณกล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต เกิดจากการที่ มจร ได้รับการมอบหมายงานจากคณะสงฆ์ให้รับผิดชอบโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และมีการดำเนินการมาแล้ว 29 รุ่น มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ทั้งประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาก็ด้วยต้องการยกระดับการพระธรรมทูตให้สามารถสร้างสังคมสันติสุขและนำพุทธปัญญาสู่สากลได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขออนุโมทนาฝ่ายกิจการต่างประเทศที่ได้ดำเนินงานในเรื่องนี้จนมีพัฒนาการที่ดีและประสบความสำเร็จตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด คุณสมบัติความเป็นพระธรรมทูต คือ ความเป็นกัลยาณมิตตาธรรม มี 7 ประการ ดังนี้ (1) …

อธิการบดี มจร บรรยายนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ชี้กัลยาณมิตตาธรรมหรือครูตามธรรมชาติคือ “คุณสมบัติความเป็นพระธรรมทูต” Read More »

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts