2 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ปฏิสันถารต้อนรับ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิสิต วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Dr.Hu Sung Hyun อธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Republic of Korea) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต มาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ มจร พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาบัญชาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ปฏิสันถารต้อนรับพร้อมกับเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts