23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนก่อนปฏิบัติงาน ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร อยุธยา โดยมี วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มจร เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ ZOOM การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ด้วย ฯ

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts