47 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลารับรอง ดร.ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts