81 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ศูนย์อาเซียนศึกษาต้อนรับผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.สุรัตน์ คำโสภา ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ เข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ในการนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร. ได้กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา
ทั้งนี้ ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษาขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ดร.สุรัตน์ คำโสภา มา ณ โอกาสนี้
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts