70 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts