142 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 102 พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลากร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ สมรรถนะ และสามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในหน้าที่ ของตนเองเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่องค์กร ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมถึงภารกิจและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามสมควรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของการเป็น บุคลากรที่ดีในคณะครุศาสตร์
ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งพระเดชพระคุณได้เมตตา ให้แนวคิด ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นทิฏฐานุคติในการปฏิบัติงานสืบไป


 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts