102 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ 31 มีนาคม 2566 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร จำนวน 100,000 บาท ปริญญาโท 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ปริญญาเอก 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เจ้าภาพทุน คุณวิยดา พีรรัฐกุล (หลี่แช) นิสิตปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่8, ผู้ประกาศข่าวช่อง8 โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี ผู้ดำเนินการรายการ ออนไลน์ผ่าน zoom

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts