79 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ จัดสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ (บาลี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับนิสิตปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ ๙ ณ ห้องเรียน A405-406 อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีนิสิตเข้าสอบ ๒๐ รูป/คน ระดับต้น ๑๔ คน, ระดับกลาง ๒ รูป และระดับสูง ๔ รูป/คน

 

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts