63 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

รวมเข้าชม 10 , เข้าชมวันนี้ 10 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

      ส่วนหอสมุดกลางได้จัด กิจกรรมแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่านการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยมีตัวแทนจากบริษัท Book Promotion & Services เข้ามาแนะนำการใช้งานให้กับบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ทั้งนี้มีบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๕๖ รูป/คน

      โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและปิด กิจกรรมการแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

   

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts