62 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก,​ รศ.ดร.​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เกิดในเดือนมกราคม ​ประกอบด้วย​ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์ และ อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี อาจารย์​ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา​ เพื่อส่งเสริมกำลังใจเป็นสวัสดิการการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์​ และส่งเสริมวินัยการออมผ่านรูปแบบการออมในฉลากออมสิน
นอกจากนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ​ประกอบด้วย​
๑. ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย” โดย​ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,​ ผศ.ดร. ​รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ​ และ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​

๒. ผลงานวิจัยเรื่อง​ “การสังเคราะห์กฎหมายเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคปัจจุบัน” โดย​ พระครูวินัยธรเอก​ ชินวํโส,​ ผศ.ดร.​ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์​ และ​ พระอุดมสิทธินายก,​ รศ.ดร.​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์​

๓. ผลงานวิจัยเรื่อง​ “กองนิติการสงฆ์: แนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคณะสงฆ์ด้านกฎหมายและข้อพิพาทเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย” โดย อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

๔. ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบปฏิบัติการเชิงกฎหมายและพระธรรมวินัยเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย” โดย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต, ดร. อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์​ และ​ พระมหาสมชาย​ ขนฺติสรโณ​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์​

๕. ผลงานวิจัยเรื่อง​ “กลไกการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย” โดย​ พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

ณ ห้อง ๔๐๕ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts