11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ระดับปริญญาโท (หลักสูตร ๒ ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ห้อง B112
ชั้น ๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรติดต่อประสานงาน :
092-804-3386 , 082-443-6865 , 096-329-7975, 085-266-3976

 

 

.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts