174 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยพระธรรมทูต ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระครูใบฎีกา แสงเฮือง ฉายา นรินโท อายุ ๔๔ พรรษา ๒๗ วุฒิการศึกษา BA. (Dhammacariya),MA (Buddhist Studies), Ph.D. (Buddhist Studies) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๖ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพระธรรมทูต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

 

Recommended Posts