106 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๕” โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต, คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พบปะนิสิต ชี้แจ้งประกาศ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยในปีนี้ได้แบ่งออกเป็น ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ ๑ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์ที่ ๒ วัดหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์ที่ ๓ วัดโพธิ์ชัย เชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ที่ ๔ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๕ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts