35 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
————————————————————————–
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, ป.บส., พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ),น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๐ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts