109 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
———————————————————————-
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต​ (สุทิตย์ อาภากโร) อายุ ๕๕ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ร.บ. (รัฐศาสตร์), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง​ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts