10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

กองคลังฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย Unit-Cost”
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานประชุม การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการ ในการนี้ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญ ดร.สุทิศา จันทรบุตร ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และนางสาวนนตา เศวตเมธิกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และ รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเชิงวิจัยและเป็นผู้ประสานงานศรัทธาวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน

กองคลังและทรัพย์สิน

Recommended Posts