26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts