10 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

]วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี วิทยากรอบรมให้ความรู้ดังนี้คือ -พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ -ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิต้านประกันคุณภาพการศึกษา -พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ -นางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๕ รูป/คน  

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts