36 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองแผนงาน

Recommended Posts