21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ กรรมการ และ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing    

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts