10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ นายสมบัติ นามสกุล อรรถพิมล อายุ ๗๗ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), น.ม. (นิติศาสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), น.ด. (นิติศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts