13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

รวมเข้าชม 10 , เข้าชมวันนี้ 10 

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง โดยพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยการนำของ ดร.สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนะนำบริการของห้องสมุด
– แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
– นำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง
มีนิสิตเข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จำนวน 60 รูป/คน


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts