Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 236 รวมเข้าชม

 236 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ร

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

 215 รวมเข้าชม

 215 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 272 รวมเข้าชม

 272 รวมเข้าชม   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๖ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งต

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 121 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 121 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

 140 รวมเข้าชม

 140 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬกลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 164 รวมเข้าชม

 164 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๒๐๔ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 371 รวมเข้าชม

 371 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รั

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 362 รวมเข้าชม

 362 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รัก

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 410 รวมเข้าชม

 410 รวมเข้าชม #แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทย

อ่านต่อ »