Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

 965 รวมเข้าชม

 965 รวมเข้าชม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้ม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 1,516 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,516 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ »
คลังภาพกิจกรรม
นภัสสร กัลปนาท

Pictures of Purabacharn Day at MCUอัลบั้มภาพงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘

 639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

 480 รวมเข้าชม

 480 รวมเข้าชม                         โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อควา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

 1,339 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,339 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง

 1,318 รวมเข้าชม

 1,318 รวมเข้าชม

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

 254 รวมเข้าชม

 254 รวมเข้าชม โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

 1,229 รวมเข้าชม

 1,229 รวมเข้าชม เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

 1,050 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,050 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาก

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

MCU organize the 2nd MCU Contestสำนักงานพระสอนศีลธรรม จัดมหกรรม 2nd MCU Contest

 516 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 516 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UNประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN

 1,771 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,771 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ คร

อ่านต่อ »