21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564แจ้งนิสิต และท่านผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” โดย รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ป.ธ.๙ ผ่าน Zoom Application ตาม ID ที่ปรากฎ

The post ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” โดย รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ป.ธ.๙ appeared first on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Recommended Posts