25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๙ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธี

ต่อมา พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตามอบวุฒิบัตรและกล่าวอนุโมทนาชื่นชมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและคณะทำงานที่อำนวยการและดำเนินการให้โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี้ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดี และได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณมูลนิธิโพธิวัณณา ที่ถวายการอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้าเพล ตลอดโครงการ นอกจากนี้ พระเดชพระคุณยังได้แสดงมุทิตายินดีกับนิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดโครงการอบรม จนสำเร็จเรียบร้อยสง่างาม

จากนั้น พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้อำนวยพรให้ Dr. Hu Subg Hyun อธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ และนิสิตทุกท่าน ประสพสุขสวัสดี เดินทางกลับเกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพและเจริญรุ่งโรจน์ในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts