50 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๙ น. รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการและเป็นรองประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (Master of Arts in Buddhist Studies) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ (Donggook Buddhist Chonbob College Affiliated lnstitute of MCU , Busan -South Korea

การนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ Opening Remarks of Academic Seminar จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณDr.Hu Sung Hyun อธิการบดีและคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ (Appreciation Speech) จากนั้น ได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของนิสิตที่พากเพียรจนจะสำเร็จการศึกษาและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต่อมา นิสิตปริญญาโท จำนวน ๔ รูป/คน ได้นำเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ ทั้ง ๕ รูป/คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ Prof.Ven.II Gong Prof.Cheong Doo Han และ Prof.Park Ku Bo เมื่อนิสิตนำเสนอวิทยานิพนธ์แล้ว คณะกรรมการได้ซักถามนิสิต และนิสิตได้ตอบคำถามคณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อลงคะแนนให้นิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

เมื่อทำการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ได้กล่าวปิดการสัมมนาและแสดงความยินดีกับนิสิตทุกรูป/คน และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ได้แสดงมุทิตาจิตกับลูกศิษย์ทุกรูป/คน จากนั้น เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน เป็นเสร็จพิธีฯ

News: International Relations Division

Reporter: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

English News: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

Picture:  Foreign Affairs of MCU

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts