Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

 422 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 422 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 267 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 267 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

 387 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 387 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๙

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

 278 รวมเข้าชม

 278 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 290 รวมเข้าชม

 290 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ร

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

 270 รวมเข้าชม

 270 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 337 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 337 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 224 รวมเข้าชม

 224 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๗ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

 208 รวมเข้าชม

 208 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬกลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 201 รวมเข้าชม

 201 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๒๐๔ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 428 รวมเข้าชม

 428 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รั

อ่านต่อ »