“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

"นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์...

Social Faculty MCU filled a CHE QA Onlineคณะสังคมศาสตร์กรอกข้อมูล CHE QA Online

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์...

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย - จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai - Sino Conference on Buddhism) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ในช่วงเช้าเวลาประมาณ...

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓...

             พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้นำยุวชนอาเซียนจาก ๑๐ ประเทศ บวก ๓ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บ้านท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ "ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม" ครั้งที่...

Pictures of Purabacharn Day at MCUอัลบั้มภาพงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘

๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้มีพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธาน ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก จากนั้นเวลาประมาณ...

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย...

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เรียนรวมทั้ง ๔ คณะได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ B คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ C บรรยายสลับกับ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. บรรยายในรายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในบ่ายวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒...

ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UNประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN

มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ตลอดระยะเวลา ๒ วัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องวิกฤติโลกทางสังคมผู้นำพุทธทั่วโลกชี้ปัจจัยเกิดจากความ "ขัดแย้ง" จึงมีการนำเสนอให้ช่วยกันส่งเสริม บ้าน วัด ข้าราชการ เยียวยาปัญหาความขัดแย้งทางสังคม พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้มีนิติศาสตร์เชิงพุทธ แก้ปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ .ในช่วงเช้า ๐๙.๐๐ -...

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก" แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต...

The last day of MCU Library Seminar 2015วันสุดท้าย และมอบวุฒิบัตรการสัมมนาห้องสมุด มจร ๕๘

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐...

MCU Library Seminar on second dayการสัมมนาห้องสมุด มจร วันที่สอง

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด NUOL Central Library มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับ และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดบรรยายพิเศษระบบห้องสมุดที่นั่น ...
X