Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ปฏิสันถารกัลยาณมิตรจากนิวเดลีและมุมไบ อินเดีย

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๑๔ น. พ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ปฏิสันถารกัลยาณมิตรจากนิวเดลีและมุมไบ อินเดีย

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๑๔ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »