Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

 270 รวมเข้าชม

 270 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองคณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 207 รวมเข้าชม

 207 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

 290 รวมเข้าชม

 290 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

 373 รวมเข้าชม

 373 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

 253 รวมเข้าชม

 253 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

 378 รวมเข้าชม

 378 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๕   เรื่อง แต่งตั้งผู้

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 404 รวมเข้าชม

 404 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีค

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์

 703 รวมเข้าชม

 703 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 551 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 551 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 679 รวมเข้าชม

 679 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบ

อ่านต่อ »