Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์

 242 รวมเข้าชม

 242 รวมเข้าชม อภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บันเทิงภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬาพิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬา

 895 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 895 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙

 292 รวมเข้าชม

 292 รวมเข้าชม ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59

 653 รวมเข้าชม

 653 รวมเข้าชม แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559 รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

 850 รวมเข้าชม

 850 รวมเข้าชม สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai &#821

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

 882 รวมเข้าชม

 882 รวมเข้าชม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้ม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 1,292 รวมเข้าชม

 1,292 รวมเข้าชม              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลั

อ่านต่อ »
คลังภาพกิจกรรม
นภัสสร กัลปนาท

Pictures of Purabacharn Day at MCUอัลบั้มภาพงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘

 491 รวมเข้าชม

 491 รวมเข้าชม ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

 411 รวมเข้าชม

 411 รวมเข้าชม                         โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อควา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

 1,146 รวมเข้าชม

 1,146 รวมเข้าชม ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง &#8220

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง

 1,177 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,177 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

อ่านต่อ »