พิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬาพิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬา

พิธีบำเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬา มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าของทุนผู้วายชนม์ และถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต ในช่วงเช้า ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวถวายรางาน ในงานมูลนิธิวันนี้ได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี นายกสภา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ...

ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙

ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา...

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย - จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai - Sino Conference on Buddhism) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ในช่วงเช้าเวลาประมาณ...

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ รูป/คน การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการใช้ระบบทะเบียนร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทะเบียนออนไลน์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ภาคเช้าของวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา...

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓...

             พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้นำยุวชนอาเซียนจาก ๑๐ ประเทศ บวก ๓ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บ้านท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ "ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม" ครั้งที่...

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "สันติภาพในมุมมองศาสนา" ซึ่งดำเนินรายการโดย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวแทนศาสนาคริสต์ นายมงซินญอร์แอนดูรว์ วิษณุธัญญอนันต์ รองเลขาธิการพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสวนาสร้างสันติที่แท้จริง...

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง

<img data-id="931" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n.jpg" alt="11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n" width="960" height="717" class="alignnone size-full wp-image-9 31" />โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถึงพระนิสิตทุกรูปท่านเข้าร่วมโครงการ การนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ดร....

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย...

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เรียนรวมทั้ง ๔ คณะได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ B คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ C บรรยายสลับกับ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. บรรยายในรายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในบ่ายวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒...

ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UNประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN

มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ตลอดระยะเวลา ๒ วัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องวิกฤติโลกทางสังคมผู้นำพุทธทั่วโลกชี้ปัจจัยเกิดจากความ "ขัดแย้ง" จึงมีการนำเสนอให้ช่วยกันส่งเสริม บ้าน วัด ข้าราชการ เยียวยาปัญหาความขัดแย้งทางสังคม พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้มีนิติศาสตร์เชิงพุทธ แก้ปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ .ในช่วงเช้า ๐๙.๐๐ -...

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก" แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต...
X