Skip to content

Month: พฤศจิกายน 2022

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 97 รวมเข้าชม,  12 เข้าชมวันนี้

 97 รวมเข้าชม,  12 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์

 117 รวมเข้าชม,  20 เข้าชมวันนี้

 117 รวมเข้าชม,  20 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 121 รวมเข้าชม,  24 เข้าชมวันนี้

 121 รวมเข้าชม,  24 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 91 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้

 91 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] รวมเข้าชม 9 , เข้าชมวันนี้ 9            ส่วนหอสม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

สัมมนาวิปัสสนาภาวนา ประจำปี ๒๕๖๕

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] หลักสูตรวิปัสสนาภาวนาและศูนย์อาเซียนศึกษาจัดสัมม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ค

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักพัฒนาสังคมนานาชาติ จากสมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social Development) สาขาเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีพิธีมอบถวาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ #ขอถวายมุทิตาสักการะ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากร

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากร บัณฑิตวิทยาล

อ่านต่อ »