Skip to content

Month: พฤศจิกายน 2022

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 479 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 479 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์

 1,094 รวมเข้าชม

 1,094 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 626 รวมเข้าชม

 626 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 826 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 826 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 157 รวมเข้าชม

 157 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมใน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

 115 รวมเข้าชม

 115 รวมเข้าชม ] รวมเข้าชม 9 , เข้าชมวันนี้ 9            ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็ม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

สัมมนาวิปัสสนาภาวนา ประจำปี ๒๕๖๕

 124 รวมเข้าชม

 124 รวมเข้าชม ] หลักสูตรวิปัสสนาภาวนาและศูนย์อาเซียนศึกษาจัดสัมมนาวิปัสสนาภาวนา ระหว่างวั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

 188 รวมเข้าชม

 188 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

 129 รวมเข้าชม

 129 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักพัฒนาสังคมนานาชาติ จากสมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social Development) สาขาเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีพิธีมอบถวาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 241 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 241 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ #ขอถวายมุทิตาสักการะ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผ

อ่านต่อ »