Skip to content

Category: คลังภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

MCU Library seminar for staffsห้องสมุดจัดสัมมนาความร่วมมือกันทั่วประเทศ

 968 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 968 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้           การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

MCU oganized Songkran Festival bathing the Holy Buddha images around Thaiมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย

 365 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 365 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณี

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

 197 รวมเข้าชม

 197 รวมเข้าชม ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

อ่านต่อ »