Skip to content

Month: มีนาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ศูนย์อาเซียนศึกษาส่งบุคลากรร่วมเวทีการศึกษา UNESCO

 124 รวมเข้าชม

 124 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษาส่งบุคลากรร่วมเวทีการศึกษา UNESCO พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ศูนย์อาเซียนศึกษาต้อนรับ คณะผู้บริหารสถาบันผู้บริหาร The International Knowledge Managment หารือความร่วมมือทางวิชาการ

 113 รวมเข้าชม

 113 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษาต้อนรับ คณะผู้บริหารสถาบันผู้บริหาร The International Kn

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ทำบุญอายุวัฒนมงคล “พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.”

 47 รวมเข้าชม

 47 รวมเข้าชม ] ทำบุญอายุวัฒนมงคล “พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.” พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙

 136 รวมเข้าชม

 136 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนิสิต ๖๖

 129 รวมเข้าชม

 129 รวมเข้าชม พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนขนาด ๒ ชั้นจำนวน ๑๖ ห้อง โ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ทำบุญอาคารภิรมย์ธรรม

 88 รวมเข้าชม

 88 รวมเข้าชม #พิธีทำบุญประจำปีอาคารภิรมย์ธรรม …๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดพิธีทำบ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกรมบัญชีกลาง

 166 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 166 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้รับองค์ควา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

เชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์* `(แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)` ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง“ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์วิจัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

 169 รวมเข้าชม

 169 รวมเข้าชม ______________________ *เชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายุทธ

อ่านต่อ »