Skip to content

Day: กันยายน 15, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ผลงานนิสิต รุ่น ๑๐ หลักสูตร พธ.ด. ภาคเสาร์-อาทิตย์ และรุ่น ๒๑ ภาคปกติ ลงภาคสนาม ณ ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด นครราชสีมา

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] ผลงานนิสิต รุ่น ๑๐ หลักสูตร พธ.ด. ภาคเสาร์-อาทิตย์ และรุ่น ๒๑ ภาคปกติ โครงก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษา “ทุน ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง-ดร.เภสัชกร สุรเดช เอกปัญญาสกุล”

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ********************** พิธีถวาย/มอบทุนการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายพิเศษหัวข้อ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในพระไตรปิฎก

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ]วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

การประชุมสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยพระธรรมทูต

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]       วันที่ 15-16 กันยายน 2566 สำนักงานประกันไ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

ผู้บริหารคณะสังคมฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การวัดผลความสำเร็จ”

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.​ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]วันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระมหาประยูร โชต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายภาคภาษาอังกฤษแก่นิสิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายภาคภาษาอังกฤษแก่นิสิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต

 6 รวมเข้าชม

 6 รวมเข้าชม ]วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพระธรรมทูต

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ]วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ร

อ่านต่อ »