Skip to content

Day: พฤษภาคม 25, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (pdf) : ประกาศ Download ประกาศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม Facebook :: บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและตอบข้อสอบถามตามรายงานผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] สำนักงานตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ขอแจ้งนักวิจัยได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS เพื่อประกอบขอทุนวิจัย ปี 2568

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Download เอกสารระบบ NRIIS  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. มจร โคราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปรึญญาตรี) ปีการศึกษา 2566 (รอบที่สาม)

 17 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 17 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1tFBj

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Nhonnoii

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม Download .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ

อ่านต่อ »