Skip to content

Month: ธันวาคม 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 79 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 79 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 52 รวมเข้าชม

 52 รวมเข้าชม ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรั

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 87 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้

 87 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

 171 รวมเข้าชม

 171 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

 169 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 169 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ที่ ๑๗๖

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

 150 รวมเข้าชม

 150 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย ทุนส่วนงาน 2566 สถาบันวิจัยพุทธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

เข้าร่วมทำบุญในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] เข้าร่วมทำบุญถวายลูกอมและนมยาคูลย์ จำนวน 300 ขว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม ] สำนักงานตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ »